Språkvask
innebærer en grundig gjennomgang av teksten. Vanlige problemområder er kronglete setninger med altfor mange ord, ufullstendige setninger, setninger med uklar mening, resonnementer som ikke fullføres eller tar uforståelige vendinger, logiske brister, selvmotsigelser, gjentagelser, overforbruk av adjektiver og svak markering av begynnelse og slutt.

Korrektur
er retting av skrivefeil, tegnsettefeil, orddelingsfeil, misvisende/feil bruk av begreper, oppretting av konsekvens i talluttrykk, a- og e-endinger, skriveformer generelt (frem/fram, deltaker/deltager) – og i det hele tatt sørge for et feilfritt og konsekvent språk.

Redaksjonell gjennomgang
Slik det bør være harmoni på setningsnivå, bør det også være harmoni i teksten som helhet. Flyter overgangene mellom avsnitt og kapitler? Er det samsvar mellom overskrifter og innhold? Er teksten bygget opp på en logisk måte? Inneholder teksten alt den bør inneholde?

Metode
Det mest vanlige er at jeg jobber i Word og bruker «Spor endringer»-funksjonen. Da er det lett for deg å se hva jeg har gjort, og godta eller forkaste endringene. Men du kan også sende meg pdf-filer og Indesign-filer, eller jeg kan gjøre jobben på papir. Vanlig prosedyre er å språkvaske først, og når du har sett gjennom, lese korrektur. 

Pris
Prisen fastsettes på en av følgende måter: pr. oppdrag, pr. ord, pr. tegn, pr. time.
For redaksjonell gjennomgang må jeg vurdere teksten før jeg setter pris.

Oppdrag utføres kun etter skriftlig avtale.

 

 

FacebooktwitterFacebooktwitter
FacebooktwitterFacebooktwitter